Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1 : doel

Onderhavige overeenkomst heeft als doel op nauwkeurige wijze het heersende juridische kader te bepalen, met uitsluiting van alle andere (met inbegrip van eventuele aankoopvoorwaarden van de koper), dat elke bestelling beheert door de koper doorgegeven aan de NV Etablissementen ABEL FALISSE (hierna de leverancier genoemd).

 

ARTIKEL 2 : vraag en aanbod

Al onze offertes worden vrijblijvend opgesteld. De leverancier en de koper zijn enkel contractueel verbonden vanaf het ogenblik dat de koper een bestelbon heeft getekend of dat de bestelling per fax of per mail aan de leverancier bevestigd werd.

 

ARTIKEL 3 : leveringstermijn

3.1. Leveringstermijnen worden enkel als informatie gegeven en zijn in functie van de voorraadmogelijkheden.

3.2. Vertragingen kunnen in geen enkel geval de annulering of de wijziging van de bestelling rechtvaardigen en geven geen recht op schadevergoedingen.

3.3. De koper mag geen gedeeltelijke leveringen weigeren.

3.4. Bevestigde bestellingen op een overeengekomen datum kunnen voor een tijdsduur van maximum één maand worden uitgesteld voor zover deze wijziging drie weken voor de overeengekomen leveringsdatum schriftelijk is gemeld. Na het verstrijken van deze termijn dient de koper voor elke vraag van leveringsuitstel een bijkomend voorschot van 30 % te storten, berekend op de totale waarde van de bestelling. Indien de aanvankelijke overeengekomen datum met meer dan drie maanden wordt overschreden, zal de koper het volledige saldo storten.

 

ARTIKEL 4 : plaats en levering

Behalve indien anders schriftelijk bepaald, heeft de aflevering plaats op de maatschappelijke zetel van de koper op voorwaarde dat deze laatste over een loskade beschikt of tenminste over de nodige infrastructuur om het leveren van goederen op paletten te vergemakkelijken.

 

ARTIKEL 5 : overdracht van risico en transport van de goederen

5.1. Het transport wordt uitgevoerd op eigen risico van de koper, zelfs indien het transportmiddel van de leverancier afhangt en de prijs franco bestemming inhoudt. De leverancier waarborgt in geen enkel geval schade die direct of indirect voortvloeit uit het transport.

5.2. Vanaf het vertrek vanuit de vestiging van de leverancier wordt het risico op de koper overgedragen zelfs indien de overdracht van eigendom werd uitgesteld onder andere bij toepassing van de clausule van behoud van eigendom aangehaald in artikel 9.

5.3. Alle goederen worden tijdens de gewone werkuren in een op het gelijkvloers gelegen opslagplaats geleverd. 
Voor levering bij een particulier wordt eerst een bestek opgesteld dat door de koper dient goedgekeurd te worden.

 

ARTIKEL 6 : gebrek van ontvangst van de levering door de koper

Indien de koper de levering weigert zal de leverancier de koper, binnen de 8 dagen, per aangetekend schrijven aanmanen de levering te aanvaarden. Bij gebrek aan uitvoering binnen deze termijn heeft de leverancier de keuze om de uitvoering van het contract te laten doorgaan (onverminderd de eventuele schadevergoeding en interesten) ofwel om het contract te ontbinden zonder dat een voorafgaande gerechtelijke procedure nodig is.

Bij een gerechtelijke ontbinding of van rechtswege komen de koper en de leverancier overeen dat de koper een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de verkoopprijs dient te vereffenen voor het in gebreke blijven (zonder dat de leverancier dit bedrag moet rechtvaardigen) en dit onverminderd het recht van de leverancier te bewijzen dat het bedrag van zijn schade hoger is dan de voornoemde 30% en om in dit geval de volledige vergoeding van de schade op te eisen.

 

ARTIKEL 7 : prijs

Onverminderd artikel 8 houden al onze prijzen, die enkel als informatie worden gegeven, in dat de goederen geleverd worden in de vestiging van de koper, exclusief kosten en taksen en deze worden slechts definitief   op het ogenblik dat de leverancier de bestelling per post, fax of e-mail  bevestigd heeft.

 

ARTIKEL 8 : afhaal- en verzendingskosten

8.1. De kosten van afhaling en verzending zijn ten laste van de koper, behalve in België wanneer de waarde van de bestelling hoger is dan 400 euro en in het Groot Hertogdom Luxemburg evenals in Nederland wanneer de waarde hoger is dan 700 euro.

8.2. Als de leverancier volgens artikel 8.1 de verzendingskosten niet moet dragen dan worden deze gefactureerd aan de officiële tarieven van kracht zijnde op de dag der levering.

 

ARTIKEL 9 : betalingsmodaliteiten en clausule van eigendomsvoorbehoud

9.1. Behalve indien uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing :

 • Binnen de 8 dagen na de bestelling dient een voorschot van 30% van het totale bedrag betaald te zijn.
 • In geval van weigering door onze factoringmaatschappij, wordt bij betaling van het saldo vóór de levering een disconto toegekend.

 

9.2. Alle facturen dienen betaald te worden aan de maatschappelijke zetel van de leverancier te 4340 AWANS (België) rue de la Chaudronnerie 8, contant en zonder disconto, behalve indien anders schriftelijk vermeld.

9.3. De leverancier kan aan de koper de toelating geven de rekeningen op 30 dagen factuurdatum te betalen. Deze toelating moet schriftelijk op de factuur vermeld worden en kan in geen enkel geval als algemeen beschouwd worden. Het betreft enkel de factuur waarop het staat vermeld. Bij gebrek aan deze aanhaling dient de rekening contant te worden betaald.

9.4. Indien de koper één van deze verplichtingen niet nakomt en namelijk bij gebrek aan betaling op de vervaldag om eender welke reden, heeft de leverancier van rechtswege het recht alle nieuwe leveringen, om het even welke uitvoeringen of prestaties te schorsen zonder aanmaning of vergoeding.

9.5. Alle goederen blijven het eigendom van de leverancier tot volledige betaling door de koper. Dientengevolge kan de koper slechts over het geleverde goed beschikken na volledige betaling. Bovendien zal de koper alle nodige maatregelen treffen teneinde de niet volledig betaalde goederen te identificeren.

 

ARTIKEL 10 : verwijlinteresten en strafclausule

10.1. De op de vervaldag onbetaalde rekeningen worden met een interest van 10% per jaar verhoogd, te berekenen vanaf de vervaldag.

10.2. Bovendien worden de bedragen van onbetaalde rekeningen met 10% verhoogd als conventionele forfaitaire vergoeding en dit met een minimum van 20 €. Deze schadeloosstelling wordt van rechtswege toegekend en zonder voorafgaande in gebrekestelling.

10.3. Een gedeeltelijke betaling wordt eerst aangerekend op de kosten en de interesten alvorens op de hoofdsom te worden aangerekend.

10.4. Bij het instellen van een procedure ten gevolge van een contractuele fout van de koper, in het bijzonder bij niet betaling van een rekening op de vervaldag, behoudt de leverancier het recht voor de voorgelegde kosten van verdediging (kosten van advocaten, expertisekosten, …) die integraal deel uitmaken van zijn schade, terug te vorderen.

 

ARTIKEL 11 : specificaties

11.1. Alle productinformatie van de leverancier, gepubliceerd in catalogi, aankondigingen en publiciteit is enkel richtgevend en kan zonder bericht door de leverancier gewijzigd worden.

11.2. Plannen en specificaties opgesteld door de leverancier blijven zijn eigendom en mogen enkel met zijn schriftelijke toestemming worden gereproduceerd.

11.3. Geen enkele kopie of uittreksel zal  uitgevoerd noch doorgegeven of medegedeeld worden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

11.4. De koper verkrijgt geen enkel recht op de elementen van de industriële, intellectuele of commerciële eigendom die de leverancier hem heeft kunnen geven door middel van bijvoorbeeld zijn catalogi, tarieven, publiciteitsdocumenten, of technische fiches, deze blijven het exclusief eigendom van de leverancier.

11.5. De verkochte producten mogen in geen enkel geval onder andere merken, referenties of verpakkingen gecommercialiseerd worden dan deze door de leverancier gebruikt, behalve met schriftelijke toestemming van deze laatste.

 

ARTIKEL 12 : goedkeuring, klachtentermijn en waarborg

12.1. Elke eventuele klacht dient binnen de 8 kalenderdagen, te tellen vanaf de ontvangst van de goederen, per aangetekend schrijven ingediend te worden. Bij gebrek hieraan worden de goederen definitief als overeenkomstig en goedgekeurd beschouwd. De goedkeuring dekt alle zichtbare gebreken.

12.2. Onverminderd artikel 12.3. kan de waarborg voor verborgen gebreken enkel in werking treden indien aan de volgende voorwaarden is voldaan : 

 • Het gebrek maakt, in belangrijke mate, het product onbruikbaar voor het gebruik waarvoor het is bestemd of aan een bijzonder gebruik uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden van de betwiste verkoop;
 • het geleverde product op aangepaste wijze gemonteerd en geplaatst werd en onbelemmerd toegankelijk is;
 • het geleverde product in de normale omstandigheden gebruikt wordt; de waarborg kan namelijk niet toegepast worden bij gebruik van het geleverde product in abnormale of speciale omstandigheden die niet uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden van de betwiste verkoop vermeld werden. Bij voorbeeld bij slecht onderhoud, bij wijziging, demontage of herstelling van het geleverde product door een onbevoegd persoon.

Indien de garantievoorwaarden verenigd zijn om van deze waarborg te kunnen genieten moet de koper elke klacht met betrekking tot deze verborgen gebreken binnen de acht werkdagen volgend op de ontdekking van het gebrek per briefwisseling, fax of e-mail melden. In ieder geval moet hij dit ten laatste drie maanden na ontvangst van de goederen melden en dit onverminderd artikel 12.3.

12.3. Op voorwaarde dat de goederen volledig betaald zijn, biedt de leverancier een contractuele waarborg van 2 jaar aan die start vanaf de aankoopdatum van uw toestel. inclusief wisselstukken (met uitzondering van onderdelen die onderheving zijn aan slijtage, zoals lampen, glas, weerstanden), werkuren en de verplaatsing voor alle door zijn zorg verdeelde toestellen die uitsluitend voor huiselijk gebruik bestemd  zijn op het grondgebied van de Belux. De contractuele waarborg wordt in de Belux beperkt tot 1 jaar indien het aangekochte materiaal gebruikt wordt in het kader van een restaurantuitbating, een snack, een collectiviteit, gastenkamer, …). 

12.4. 3 jaar gratis garantieverlenging voor LACANCHE toestellen, waardoor de duur van de contractuele garantie tot 5 jaar verlengd wordt. Deze garantieverlenging wordt aangeboden onder de volgende 6 voorwaarden: 

 

 1. Enkel voor LACANCHE toestellen die in een huishoudelijke omgeving gebruikt worden.
 2. Enkel voor nieuwe toestellen die verkocht worden met uitsluiting van demo-toestellen en toonzaal modellen.
 3. Een online activatie-aanvraag moet binnen de 28 dagen na factuurdatum op onze website www.abel-falisse.be worden ingediend. Een copie van de factuur geldt als bewijs.
 4. Enkel voor Lacanche toestellen die door ons of onze verdelers gefactureerd werden vanaf 01/10/2018.
 5. Enkel voor toestellen met een serienummer dat groter is dan CC18-00000.
 6. De aanvraag voor de garantieverlenging kan enkel door onze diensten gevalideerd en bevestigd worden.

 12.5.  In de veronderstelling dat het geleverde product niet conform is, met zichtbare of verborgen gebreken, is de leverancier enkel verplicht het geleverde product te vervangen door een overeenkomstig product. Hij is aan geen enkele andere vergoeding gehouden voor om het even welke reden en namelijk deze met betrekking tot de kosten veroorzaakt door de vervanging, het verlies, de schade en eventuele winstderving die daarmee samengaan.

12.6.  Alle klachten of betwistingen betreffende de door de leverancier opgestelde facturen moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend.

12.7.  De betaling op de vervaldag van de door de leverancier opgestelde facturen wordt niet opgeschort of uitgesteld door een door de koper ingediende klacht.

ARTIKEL 13 : verantwoordelijkheid

13.1. De leverancier draagt geen enkele verantwoordelijkheid dan deze voorzien in artikel 12, en dit in de mate aangehaald in artikel 12.4.

13.2. Bijgevolg is de leverancier niet verantwoordelijk voor schade en interesten voortvloeiend uit ongevallen aan personen, schade aan goederen andere dan de verkochte goederen, winstderving of alle andere schade direct of indirect voortkomend uit elk gebrek dat eventueel de verkochte goederen treft.

13.3. De leverancier is dus niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen noch voor schade berokkend aan roerende of onroerende goederen voortvloeiend uit het gebruik van de door de koper gemaakte producten en waarvan het door de leverancier geleverde product integraal deel uitmaakt.

 

ARTIKEL 14 : geval van overmacht en belemmering

14.1. Omstandigheden zoals staking, brand, het breken van de machine, vertragingen van de leverancier, interne organisatieproblemen van de onderneming van de leverancier, epidemieën, oorlogsgevaar, burgeroorlog, gebrek aan energiebronnen, willekeurige beslissing, failliet van de leverancier … moeten beschouwd worden als veronderstellingen van overmacht wanneer ze de leveringen vertragen of bemoeilijken.

14.2. De leverancier verwittigt zo vlug mogelijk de koper bij het voorkomen van een onder 14.1 vermelde omstandigheid.

14.3. De leverancier behoudt zich het recht voor de eventuele overeengekomen uitvoeringsdatum te verlengen met een periode gelijk aan deze van de tijdsduur van overmacht. Hetzelfde indien deze feiten de uitvoering van de bestelling volgens de voorziene modaliteiten kunnen in gevaar brengen, behoudt de leverancier het recht het contract te vernietigen zonder verbintenis of verantwoordelijkheid zijnerzijds.

 

ARTIKEL 15 : nietigheid van een clausule

De nietigheid van een clausule van onderhavige voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de andere clausule voorwaarden.

 

ARTIKEL 16 : toepasbaar recht

De partijen komen overeen dat enkel het Belgische recht in onderhavige voorwaarden toepasbaar is.

 

ARTIKEL 17 : instellen van een Rechtsvordering

De partijen komen overeen dat elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van onderhavige voorwaarden enkel onder de bevoegdheid vallen van de Belgische rechtsmacht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Luik zijn bevoegd.